Kallelse årsstämma 2018

Arcam AB (publ) avnoterades från Nasdaq Stockholm den 26 januari 2018 och är inte längre ett noterat bolag. Som en följd av avnoteringen kommer bolaget inte att uppdatera eller publicera finansiell information eller annan bolagsinformation i andra fall än de som krävs enligt lag. GE Sweden Holdings AB (”GE”) innehar mer än 90 procent av aktierna i Arcam och har inlett ett tvångsinlösenförfarande avseende samtliga minoritetsaktier i Arcam.

För frågor avseende tvångsinlösenförfarandet och bolaget, vänligen kontakta legal@arcam.com

För frågor om våra produkter och erbjudanden, vänligen besök www.arcam.com eller www.advancedpowders.com eller www.ge.com/additive.

Information om tvångsinlösenförfarandet Enligt 22 kapitlet aktiebolagslagen har en aktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett aktiebolag rätt att förvärva återstående minoritetsaktier genom ett tvångsinlösenförfarande (”tvångsinlösenförfarandet”). GE har inlett ett sådant tvångsinlösenförfarande genom ett brev till Arcams styrelse. Tvångsinlösenförfarandet kommer att avgöras av skiljemän.

I tvångsinlösenförfarandet kommer minoritetsaktieägarna att representeras av en god man som kommer att utses av Bolagsverket. Den gode mannens huvudsakliga uppgift är att bevaka frånvarande aktieägares rätt i tvisten.

Skiljenämnden kommer att bestå av tre skiljemän. GE har utsett Claes Zettermarck till skiljeman. Den gode mannen kommer, när denne har utsetts, att utse en skiljeman för minoritetsaktieägarnas räkning. Denne skiljeman och den skiljeman som har utsetts av GE kommer att utse en tredje skiljeman som kommer att vara ordförande i skiljenämnden.

En minoritetsaktieägare som inte vill företrädas av den gode mannen har rätt att själv föra sin talan i tvångsinlösenförfarandet. En sådan minoritetsaktieägare ska kontakta skiljenämndens ordförande i enlighet med hans eller hennes instruktioner när skiljenämnden har konstituerats. När skiljenämnden har konstituerats kommer den att publicera instruktioner rörande tvångsinlösenförfarandet i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Sådana instruktioner kommer även att sändas till de aktieägare vars adress är känd för Arcam. Aktieägare som vill företrädas av den gode mannen behöver inte vidta några åtgärder.

Priset för aktierna i Arcam i tvångsinlösenförfarandet kommer att bestämmas av skiljenämnden i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

För eventuella frågor från minoritetsaktieägarna hänvisar Arcam och GE till den gode mannen, Axel Weibull vid Advokatfirman Lindahl.